Stokvis Tapes Benelux B.V.
Stokvis Tapes Benelux B.V.
Van Hennaertweg 10
2952 CA Alblasserdam
31 078 699 21 00 - info@stokvistapes.nl

Legal terms

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN VAN STOKVIS TAPES BENELUX B.V.


gevestigd in Alblasserdam
gedeponeerd bij de Arrondissementsrechtbank
en de Kamer van Koophandel,
beide te Rotterdam.


Artikel 1. Toepasselijkheid
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van en alle opdrachten aan Stokvis Tapes tot verkoop en levering door Stokvis Tapes van producten (hierna: “zaken”) en op alle overeenkomsten met Stokvis Tapes ter zake.
1.2 Deze voorwaarden zijn ook van toepassing op met de verkoop en/of levering van zaken samenhangende door Stokvis Tapes te verrichten diensten, daaronder begrepen aanneming van werk en het geven van adviezen.
1.3 De toepasselijkheid van voorwaarden van de wederpartij of opdrachtgever van Stokvis Tapes (hierna: “opdrachtgever”) wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.
1.4 Op van deze voorwaarden afwijkende bedingen kan door de opdrachtgever slechts een beroep worden gedaan indien en voor zover deze door Stokvis Tapes schriftelijk zijn aanvaard.

Artikel 2. Aanbieding en totstandkoming overeenkomst
2.1 Tenzij schriftelijk anders vermeld, zijn onze aanbiedingen vrijblijvend. Indien op grond van een aanbieding van ons, de afnemer ons opdracht geeft, zijn wij gehouden in voorkomend geval binnen 10 werkdagen na ontvangst de afnemer mede te delen, dat wij die opdracht niet aanvaarden. Het zenden van een opdrachtbevestiging, het in uitvoering nemen van de opdracht of stilzwijgen onzerzijds doet een overeenkomst ontstaan.
2.2 De in onze catalogi, prospectussen, prijslijsten, aanbiedingen en orderbevestigingen, e.d., voorkomende afbeeldingen, maten, kleuren, gewichten, hoeveelheden en overige specificaties zijn slechts indicatief. In geval van discrepantie prevaleren de van ons afkomstige aanbiedingen of opdrachtbevestigingen en alleen aan de hand daarvan zal de inhoud van de ons te leveren prestatie zijn vast te stellen. In ieder geval behouden wij ons ten aanzien van maten, gewichten, kleuren, hoeveelheden en overige eigenschappen en specificaties de gebruikelijke spelingen en afwijkingen voor, met name die als door onze leveranciers behouden, tenzij vooraf anders overeengekomen. Gebruikelijke spelingen en afwijkingen geven de afnemer nimmer het recht de overeenkomst te ontbinden, noch om zijn verplichtingen jegens ons uit die overeenkomst op te schorten.
2.3 De door ons uitgebrachte aanbiedingen, alsmede door ons vervaardigde of verstrekte tekeningen, berekeningen, beschrijvingen, modellen, gereedschappen, e.d., blijven ons eigendom, ook al zijn daarvoor kosten in rekening gebracht. De afnemer staat ervoor in dat geen gegevens betreffende de aan biedingen, de door ons gebezigde fabricage- en/of constructiemethode, dan met onze uitdrukkelijke toestemming worden gekopieerd, aan derden getoond, bekend gemaakt of gebruikt.

Artikel 3. Prijs
3.1 Tenzij schriftelijk anders bepaald zijn onze prijzen en prijsnoteringen exclusief btw en verpakking. Leveringen boven de in de prijslijst of offerte vermelde netto zaakswaarde geschieden franco huis. Voor leveringen beneden de in de prijslijst of offerte vermelde netto zaakswaarde en voor leveringen waarvoor door de afnemer bijzondere vracht- en behandelingsinstructies zijn gegeven of waarvoor door ons bepaalde kosten verhogende maatregelen worden genomen, worden vracht- en behandelingskosten afzonderlijk in rekening gebracht.
3.2 Wij behouden ons uitdrukkelijk het recht voor de overeengekomen prijzen aan te passen aan eventuele stijgingen van kosten, zoals, maar niet beperkt tot, stijgingen van loon- en materiaalkosten, sociale en andere overheidslasten in- en uitvoerrechten, belastingen, etc. Indien de prijs binnen drie maanden na het sluiten der overeenkomst door ons wordt verhoogd, heeft de afnemer het recht de overeenkomst te ontbinden.
3.3 Kortingen worden geacht telkens eenmalig te zijn verleend. Eerder verleende kortingen binden ons op geen enkele wijze voor een latere overeenkomst.

Artikel 4. Leveringstijden
4.1 De leveringstijd gaat in op het laatste der volgende tijdstippen:
a) wanneer sprake is van een aanvaarding van de opdracht conform het bepaalde in artikel 1.1;
b) wanneer alle formaliteiten zijn vervuld;
c) wanneer alle voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijke bescheiden, gegevens,
vergunningen, e.d., in ons bezit zijn;
d) wanneer wij al hetgeen ons volgens de overeenkomst bij vooruitbetaling dient te worden voldaan, hebben ontvangen.
4.2 De door ons opgegeven levertijden worden zo nauwkeurig mogelijk bepaald, doch zijn gemeenlijk afhankelijk van omstandigheden buiten onze macht. In geen geval dragen de levertijden een fataal karakter. Indien de bedongen levertijd buiten overmacht met meer dan drie maanden wordt overschreden, zijn de afnemer en wij beiden gerechtigd tot ontbinding der overeenkomst, zonder dat een van beiden het recht of de plicht tot schadevergoeding zal hebben, behoudens in geval van opzet of grove schuld.
4.3 Goederen die door ons in opdracht van of ten behoeve van afnemer besteld zijn bij een derde, dienen door de afnemer te worden afgenomen binnen de door ons te stellen termijn. Annulering door de afnemer is niet toegestaan. Volledige betaling van de goederen dient door de afnemer te geschieden binnen de door ons te stellen betalingstermijn.
4.4 In geval van aanhoudende overmacht zijn afnemer en wij, nadat deze overmacht zes maanden heeft geduurd, bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat een van beide uit dien hoofde recht of plicht tot schadevergoeding heeft.
4.5 Onder overmacht zij verstaan: elke van ons of onze wil onafhankelijke omstandigheid, ook al was deze ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst te voorzien, die de nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert, alsmede voor zover daaronder niet is begrepen oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, werkstaking, werknemersuitsluiting, transportmoeilijkheden, afkeur, brand en atmosferische en klimatologische omstandigheden van ernstig belemmerende aard.
4.6 Onder overmacht zij mede te verstaan overmacht aan de zijde van onze leveranciers of van diegenen wier prestatie wij nodig hebben voor het leveren van de onze.

Artikel 5. Aflevering
5.1 Indien franco levering is overeengekomen of voortvloeit uit het bepaalde in artikel 2.1, zijn wij tot niet meer gehouden dan de zaak te brengen zo nabij mogelijk de plaats van bestemming, die met het door ons gebezigde transportmiddel over de verharde weg is te bereiken. De afnemer dient voor lossing zorg te dragen, die 60 minuten na aankomst van het vervoermiddel voltooid moet zijn. Overschrijding van die termijn maakt de afnemer jegens ons schadeplichtig zonder nadere ingebrekestelling.
5.2 Bij verkoop van zaken op nadere specificatie of afroep hebben wij het recht om bij niet of niet tijdig specificeren of afroepen, de overeenkomst zonder ingebrekestelling te ontbinden met recht op schadevergoeding.
5.3 Indien door de afnemer aan ons ter zake geen nadere aanwijzingen worden gegeven, bepalen wij naar beste weten de wijze van transport en verpakking der verkochte goederen, zonder daarvoor enige aansprakelijkheid te aanvaarden. Wij zijn niet verplicht eventuele verpakking terug te nemen.
5.4 Wij behouden ons de eigendom voor van zaken die aan afnemer zijn afgeleverd, totdat die laatste aan zijn verbintenissen uit hoofde van de overeenkomst die tot die levering leidde, heeft voldaan, waaronder begrepen die als gevolg van zijn eventueel tekortschieten. Tot het moment dat de afnemer de eigendom der aan hem afgeleverde zaken heeft verkregen, is hij onbevoegd die zaken te verpanden of anderszins buiten de normale ver- of bewerking in zijn bedrijf aan te wenden.
5.5 Elke overeenkomst van koop en verkoop wordt door ons aangegaan onder de opschortende voorwaarde, dat uit de door ons in te winnen informaties de kredietwaardigheid van de afnemer naar ons oordeel genoegzaam blijkt.
Wij zijn te allen tijde gerechtigd, ook na een bestelling geheel of gedeeltelijk te hebben uitgevoerd alvorens verder te leveren, van de afnemer een zekerheidsstelling te verlangen.
5.6 De afnemer is gehouden bij aflevering terstond de geleverde zaak of zaken te inspecteren, manco’s terstond te reclameren, en in voorkomend geval op de vrachtdocumenten te doen aantekenen. In elk geval vervalt het recht van afnemer tot reclameren van uitwendig waarneembare gebreken of tekorten 8 dagen na aflevering van de zaak of zaken aan hem. In elk geval vervalt het recht van de afnemer tot reclameren van niet-uitwendig waarneembare gebreken of tekorten 8 dagen nadat het gebrek of tekort hem bleek, hem bij toereikende inspectie zou zijn gebleken ofwel hem had kunnen blijken. Elk recht van de afnemer uit hoofde van gepretendeerd gebrek of tekort vervalt binnen 6 maanden na aflevering.

Artikel 6. Betaling
6.1 Betalingen, ook van deelleveringen dienen te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum of aflevering, al naar gelang het eerste voorvalt. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
6.2 Overschrijding van de betalingstermijn brengt de afnemer zonder ingebrekestelling in verzuim zijn en doet hem tenminste de wettelijke rente aan ons verschuldigd worden.
6.3 Betaling dient te geschieden contant of door overboeking op een nader door ons - bijvoorbeeld op de factuur- te vermelden bank- of girorekeningnummer.
6.4 Alle kosten van inning komen ten laste van de in verzuim zijnde afnemer. Als bewijs van verschuldigdheid is toereikend de declaratie van de door ons ter incasso ingeschakelde hulppersoon. In ieder geval is steeds zonder nader bewijs verschuldigd een bedrag gelijk aan 15 % van het te laat voldane bedrag. Iedere vordering van ons op de afnemer wordt terstond opeisbaar zodra de afnemer in verzuim jegens ons is, dan wel geheel of gedeeltelijk het vrije beheer over zijn vermogen verliest.
6.5 Ongeacht aanwijzingen van de afnemer, kunnen wij betalingen doen strekken op voldoening van de oudste vorderingen van ons op de afnemer. Verrekening tussen afnemer en ons is uitgesloten, behoudens onze voorafgaande toestemming daartoe.

Artikel 7. Aansprakelijkheid
7.1 Buiten de gevallen in deze algemene voorwaarden bedoeld, zijn wij niet anders of verder aansprakelijk jegens de afnemer, behoudens indien van opzet of grove schuld aan onze zijde sprake is. In elke geval zijn onze aansprakelijkheden naar hoogte beperkt tot de factuurprijs van de zaak of zaken met betrekking waartoe, of als onmiddellijk gevolg waarvan wij aansprakelijk zullen zijn.
7.2 De afnemer moet ons vrijwaren van aanspraken van derden op grond van feiten of omstandigheden waarvoor wij jegens de afnemer niet of niet volledig aansprakelijk zouden zijn, indien de afnemer ons zou hebben aangesproken.
7.3 Onverminderd het voorgaande, vervalt iedere aansprakelijkheid onzerzijds, indien en zodra de afnemer door derden werkzaamheden aan de geleverde goederen heeft doen verrichten zonder onze schriftelijke toestemming.

Artikel 8. Retourzendingen
8.1 Retourzendingen worden door ons niet geaccepteerd, tenzij vooraf schriftelijk onze toestemming werd verleend. Alle goederen dienen altijd in de originele verpakking geretourneerd te worden.
8.2 Het in lid 1 bepaalde geldt evenzeer voor door ons in ontvangst genomen goederen; de enkele in ontvangstneming wordt derhalve niet als acceptatie aangemerkt.
8.3 Ten onrechte geretourneerde goederen blijven ter beschikking en voor risico van de afnemer; eventuele vervoers- en opslagkosten komen voor zijn rekening. Voor retourzendingen naar aanleiding waarvan blijkt, dat ten onrechte is gereclameerd, geldt het voorgaande onverkort.

Artikel 9. Octrooien en merken
9.1 In geval wij, handelend naar door afnemer ons verstrekte tekeningen, modellen of aanwijzingen, daardoor inbreuk maken op octrooi-, auteurs- of soortgelijke rechten van derden, is de afnemer gehouden ons te vrijwaren tegen hieruit voortvloeiende aanspraken van die derden. Wij behouden ons het recht voor om in dat geval de aangevangen werkzaamheden te beëindigen, en van de afnemer schadevergoeding te verlangen, zonder zelf jegens de afnemer tot enige vergoeding gehouden te zijn.

Artikel 10. Weens Koopverdrag
10.1 Het verdrag van Wenen van 11 april 1980 (het Weens Koopverdrag) zal niet van toepassing zijn op tussen ons en afnemers gesloten overeenkomsten.


Artikel 11. Geschillen, toepasselijk recht en handelsafkortingen
11.1 Alle geschillen worden bij uitsluiting door de bevoegde rechter te Rotterdam beslecht, tenzij wij er de voorkeur aan geven het geschil te doen beslechten door arbitrage door het Nederlands Arbitrage Instituut overeenkomstig de regels beschreven in het reglement van het Nederlands Arbitrage Instituut, in de meest recente versie.
11.2 Alle overeenkomsten, waarop deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, zijn onderworpen aan Nederlands recht.
11.3 Voor de uitlegging van gebruikelijke handelsafkortingen worden van toepassing verklaard de internationale regels voor de uitlegging van handelstermen (Incoterms) in de laatst verschenen uitgave van de Internationale Kamer van Koophandel.